Điều Lệ Hội Truyền Giáo Đồng Công

 

I. Mục Đích:

Hội Truyền Giáo Đồng Công là một tổ chức thiêng liêng và tự nguyện, với mục đích tạo cơ hội và điều kiện cho tất cả những ai muốn tham gia tích cực hơn trong việc truyền giáo của Giáo Hội bằng những lời cầu nguyện và hy sinh tinh thần cung như vật chất.

II. Thành Phần Hội Viên:

Hội Viên: Những phần tử ghi danh nhập Hội thời hạn một năm hay trọn đời.

III. Bổn Phận Thực Hiện:

1. Cầu Nguyện Hằng Ngày: một Kinh Lạy Cha và một Kinh Kính Mừng để cầu cho việc truyền giáo và cổ động lòng sùng kính Khiết Tâm Mẹ, vì Mẹ là Nữ Vương Truyền Giáo.

2. Tinh Thần Bác Ái Với Hội: Hội không ấn định số tiền phải ủng hộ bao nhiêu và khi nào. Việc đó hoàn toàn tùy thuộc lòng hảo tâm của mỗi Hội Viên, vì Hội ý thức rằng Thiên Chúa và Đức Mẹ sẽ ban ơn và thưởng công cho các Hội Viên tùy lòng hy sinh hợp tác của họ vào việc xây dựng Nước Thiên Chúa và cứu các linh hồn. Số tiền ủng hộ này sẽ đuợc dùng để huấn luyện đào tạo các chiến si truyền giáo, để hỗ trợ các hoạt động truyền giáo và cổ động lòng sùng kính Khiết Tâm Mẹ.

IV. Ơn Phúc Thiêng Liêng:

Khi nhập Hội Truyền Giáo Đồng Công, các Hội Viên sẽ đuợc hưởng, trong một năm hay trọn đời, tùy theo thành phần hội viên một năm hay vinh viễn, những ơn phúc sau đây:

1. Mỗi ngày hưởng một Thánh Lễ cầu cho các Hội Viên và đuợc thông công các việc lành, lời cầu nguyện của các Linh mục Tu si Dòng Đồng Công.

2. Mỗi tháng hưởng một Thánh Lễ Thứ Bảy Đầu Tháng tại Fatima, nơi Đức Mẹ đã hiện ra, một Thánh Lễ Thứ Sáu Đầu Tháng, và một Tuần Cửu Nhật tại Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ, Carthage, Missouri.

3. Mỗi năm huởng các Thánh Lễ vào những ngày: Sinh Nhật Chúa, Ngày Cầu Hồn, và các ngày 13 từ tháng 5 đến tháng 10 tại Fatima.

Ngoài những Thánh Lễ trên đây Hội Truyền Giáo Đồng Công còn dâng thêm 730 Thánh Lễ khác mỗi năm để cầu riêng cho tất cả các Hội Viên còn sống cung như đã qua đời.

Xin Lưu ý:

* Đây chỉ là lời hứa không phải lời khấn nên tự nó không buộc thành tội.

* Ai muốn ghi danh nhập Hội cho những thân nhân đã qua đời để họ đuợc cầu nguyện và hưởng ơn phúc thiêng liêng qua Tràng Hạt Mân Côi và Thánh Lễ, người đó có nhiệm vụ giữ những điều kiện trên đây thay cho mỗi linh hồn, theo sự công bằng.

 

Đon Ghi Danh (text only)-- Đơn Ghi Danh (PDF file) --Trang Chính

 

Home English Nội Dung Tạ Ơn Sống Đạo Khắc Bảng Hội Truyền Giáo
Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ    1900 Grand Ave, Carthage, MO 64836  
(417) 358-8580    khiettam@cox-internet.com