dongcong.net
bấm vào số sẽ có bài đọc, chúa nhật năm B, ngày thường năm 2
Tháng 01, 2024
Quý Mão 2024-xxx-
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 


1
20/11-
Lễ Mẹ Thiên Chúa
(Lễ buộc)

New Year's Day
Ngày Cầu Hòa Bình Thế Giới
2
21-
Th. Basiliô Cả và Th. Grêgôriô Nazian, gm-ts
Lễ Nhớ
3
22-

Thánh Danh Chúa Giêsu

4
23-
USA: Th. Elizabeth A. Seton - Lễ Nhớ
5
24-

Thứ Sáu đầu tháng
USA: Th. Gioan Neumann- Lễ Nhớ


6
25-

Thứ Bảy Đầu tháng
Kính Khiết Tâm Mẹ

7
26-

Lễ Hiển Linh

8
27-

Lễ Chúa chịu phép rửa

9
28-

Bắt đầu Tuần 1 Mùa TN
Bài đọc hằng ngày: năm 2


10
29-

St. Andre Bessette, ts

11
1/12-

12
2-


13
3-

St. Hilary, GM & TS

14
4-

Chúa nhật 2
TN-B


15
5-

Dr. Luther King, Jr. Holiday

16
6-

Th

17
7-

Th. Antôn, viện phụ

18
8-

Tuần cầu nguyện hợp nhất Kitô giáo

19
9-

xxx

20
10-

Th. Fabianô, ghtd
Th. Sêbastianô, td

21
11-
Lễ Chúa nhật Lời Chúa

22
12-

USA-Ngày cầu cho luật bảo vệ thai nhi

23
13-

Th. Vincente, ptTđ

24
14-

Th. Phanxicô Salêsiô, gmts

25
15-

Thánh Phaolo Tông đồ trở lại - Lễ Kính

26
16-

Th Timothy và Titô, gm- Lễ Nhớ27
17-
Th. Angela Merici, DtNt
28
18-
CHÚA NHẬT 4 TN-B

29
19-

Th. Agnes, dt, td

30
20-

Th. Tôma Aquinô, lmts - Lễ Nhớ

31
21-

Th. Gioan Bosco, Lm

  -

  -
Ý cầu nguyện của ĐTC Phanxicô: Cầu cho hồng ân đa dạng trong lòng Giáo Hội.. để Chúa Thánh Thần giúp chúng ta nhận biết những đặc sủng

 
-
tháng 12-23
Tháng 2-2024

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)