dongcong.net
 
 
   
 
   
 
   
 

 

 

 
Phụng Vụ Chư Thánh
 
tháng 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
  <<<  
 
 
  Tháng 2  
       
    Đức Mẹ dâng Chúa vào Đền Thánh ngày 02 tháng 2
    Thánh Gioan Thêôphan Ven ngày 02 tháng 2
    Thánh Blasiô  ngày 03 tháng 2
    Thánh Agata  ngày 05 tháng 2
    Thánh Phaolô Miki và các bạn ngày 06 tháng 2
    Thánh Hiêronimô Emilianô  ngày 08 tháng 2
    Thánh Joséphine Bakhita ngày 08 tháng 2
    Thánh Scolastica ngày 10 tháng 2
    Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức  ngày 11 tháng 2
    Thánh Laurensô Hưởng  ngày 13 tháng 2
    Thánh Cyrillô và Thánh Mêthođiô  ngày 14 tháng 2
   

Thánh Valentine

ngày 14 tháng 2
    Bảy Thánh lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ ngày 17 tháng 2
    Thánh Phêrô Daminanô ngày 21 tháng 2
    Kính Tòa Thánh Phêrô Tông Đồ ngày 22 tháng 2
    Thánh Pôlycarpô ngày 23 tháng 2
    Chân phước Luca ngày 24 tháng 2
    Chân phước Sabastino ngày 25 tháng 2
    Thánh Porlygami Gaza ngày 26 tháng 2
    Thánh Gabrien Đức mẹ sầu bi ngày 27 tháng 2
    Chân phước Daniel ngày 28 tháng 2
       
       
  <<<    
 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)