dongcong.net
 
 
   
 
   
 
   
 

 

 

 
Phụng Vụ Chư Thánh
 
tháng 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
  <<<  
 
 
  Tháng 7  
       
    Thánh Tôma Tông Đồ ngày 03 tháng 7
    Thánh Philipphê Minh ngày 03 tháng 7
    Thánh Elisabeth Lusitania ngày 04 tháng 7
    Thánh Giuse Uyển ngày 04 tháng 7
    Thánh Tôn Maria Zacaria ngày 05 tháng 7
    Thánh Maria Goretti - Sr Minh Nguyệt ngày 06 tháng 7
    Thánh Maria Goretti ngày 06 tháng 7
    Thánh Agostino Triệu Vinh ngày 09 tháng 7
    Thánh Phêrô Tự ngày 10 tháng 7
    Thánh Antôn Quỳnh ngày 10 tháng 7
    Thánh Bênêđictô ngày 11 tháng 7
    Thánh Anê Thành ngày 12 tháng 7
    Thánh Phêrô Khanh ngày 12 tháng 7
    Thánh Henri II ngày 13 tháng 7
    Thánh Camillô Lellis ngày 14 tháng 7
    Thánh Bonaventura ngày 15 tháng 7
    Thánh Phêrô Tuần ngày 15 tháng 7
    Thánh Anrê Thông ngày 15 tháng 7
    Đức Ba Núi Camêlô ngày 16 tháng 7
    Thánh Đa Minh Đạt ngày 18 tháng 7
    Thánh Giuse An ngày 20 tháng 7
    Thánh Laurensô Brindisi ngày 21 tháng 7
    Thánh Ignatiô Hy ngày 21 tháng 7
    Thánh Maria Mađalêna ngày 22 tháng 7
    Thánh Bregitta ngày 23 tháng 7
    Thánh Giuse Hiền ngày 24 tháng 7
    Thánh Giacôbê Tông Đồ ngày 25 tháng 7
    Thánh Gioan Kim và Anna ngày 26 tháng 7
    Thánh Giuse Xuyên ngày 28 tháng 7
    Thánh Matta ngày 29 tháng 7
    Thánh Phêrô Chrysôlôgô ngày 30 tháng 7
    Thánh Ignatiô Loyola ngày 31 tháng 7
    Thánh Phêrô Quý và Emmanuel Phụng ngày 31 tháng 7
       
  <<<    
 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)