dongcong.net
 
 
   
 
   
 
   
 

 

 

 
Phụng Vụ Chư Thánh
 
tháng 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
  <<<  
 
 
  Tháng 5  
       
    Thánh Giuse Thợ ngày 01 tháng 5
    Thánh Đông và Hương ngày 01 tháng 5
    Thánh Athanasiô ngày 02 tháng 5
    Thánh Giuse Lựu ngày 03 tháng 5
    Chân phước Michael ngày 04 tháng 5
    Thánh Hilary ngày 05 tháng 5
    Thánh Philipphê và Giacôbê ngày 09 tháng 5
    Chân Phước DAMIEN ngày 10 tháng 5
    Thánh Matthêu Gẫm ngày 11 tháng 5
    Thánh Nêrê và Achillêô ngày 12 tháng 5
    Thánh Phancraxiô ngày 12 tháng 5
    Thánh Matthias, Tông Ðồ ngày 14 tháng 5
    Thánh Gioan I ngày 18 tháng 5
    Thánh Bernađinô thành Siêna ngày 20 tháng 5
    Thánh Micae Hy ngày 22 tháng 5
    Thánh Laurensô Ngôn ngày 22 tháng 5
    Thánh Bêđa Vênêrabilê ngày 25 tháng 5
    Thánh Grêgôriô VII ngày 25 tháng 5
    Thánh Maria Mađalêna Ðệ Pazzi ngày 25 tháng 5
    Thánh Phêrô Vân ngày 25 tháng 5
    Thánh Philipphê Nêri ngày 26 tháng 5
    Thánh Hoan và Phượng ngày 26 tháng 5
    Thánh Augustinô Cantorbéry ngày 27 tháng 5
    Thánh Phaolô Hạnh ngày 27 tháng 5
    Ðức Mẹ Ði Thăm Bà Isave ngày 31 tháng 5
       
  <<<    
 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)