dongcong.net
 
 
   
 
   
 
   
 

 

 

 
Phụng Vụ Chư Thánh
 
tháng 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
  <<<  
 
 
  Tháng 3  
       
  Thánh David Wales, anh quốc ngày 01 tháng 3
  Thánh Ane Bohemia ngày 02 tháng 3
  Thánh Nữ Katharine Drexel  ngày 03 tháng 3
  Thánh Casimirô ngày 04 tháng 3
  Thánh Gioan Giuse Thánh giá ngày 05 tháng 3
  Tôi tớ Chúa Syvester ngày 06 tháng 3
  Thánh Perpêtua và Fêlicita ngày 07 tháng 3
  Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ ngày 08 tháng 3
  Thánh Phanxica Rômana ngày 09 tháng 3
  Thánh Đaminh Saviô ngày 10 tháng 3
  Thánh Ða Minh Cẩm ngày 11 tháng 3
  Thánh Nữ Louise De Marillac ngày 15 tháng 3
  Thánh Clemente Maria Hofbauer ngày 15 tháng 3
  Thánh Patriciô ngày 17 tháng 3
  Thánh Cyrillô ngày 18 tháng 3
  Thánh Giuse Bạn Ðức Trinh Nữ Maria ngày 19 tháng 3
  Thánh Turibiô Mongrôvêjô ngày 23 tháng 3
  Lễ Truyền Tin ngày 25 tháng 3
       
       
       
  <<<    
 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)