dongcong.net
 
 
   
 
   
 
   
 

 

 

 
Phụng Vụ Chư Thánh
 
tháng 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
  <<<  
 
 
  Tháng 10  
     
    Thánh Têrêxa Hài Ðồng Giêsu ngày 01 tháng 10
    Các Thiên Thần Bản Mạnh ngày 02 tháng 10
    Thánh Phanxicô Khó Khăn ngày 04 tháng 10
    Chân Phước Seelos ngày 05 tháng 10
    Thánh Brunô ngày 06 tháng 10
    Thánh Phanxicô Trung ngày 06 tháng 10
    Đức Mẹ Mân Côi ngày 07 tháng 10
    Thánh Ðiônysiô ngày 09 tháng 10
    Thánh Gioan Lêônarđô ngày 09 tháng 10
    Thánh Phêrô Tùy ngày 11 tháng 10
    Thánh Callistô I ngày 14 tháng 10
    Thánh Têrêxa Avila ngày 15 tháng 10
    Thánh Hedviga ngày 16 tháng 10
    Thánh Margarita Maria Alacoque ngày 16 tháng 10
    Thánh Ignatiô Thành Antiokia ngày 17 tháng 10
    Thánh Phanxicô Isiđôrô Kính ngày 17 tháng 10
    Thánh Luca Thánh Sử ngày 18 tháng 10
    Thánh Brébeuf, Jogues và các bạn ngày 19 tháng 10
    Thánh Phaolô Thánh Giá ngày 19 tháng 10
    Thánh Gioan Capistranô ngày 23 tháng 10
    Thánh Phaolô Bường ngày 23 tháng 10
    Thánh Antôn Maria Claret ngày 24 tháng 10
    Thánh Giuse Thị ngày 24 tháng 10
    Thánh Simon và Giuđa Tông Đồ ngày 28 tháng 10
    Thánh Gioan Đạt ngày 28 tháng 10
       
  <<<    
 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)