dongcong.net
 
 
   
 
   
 
   
 

 

 

 
Phụng Vụ Chư Thánh
 
tháng 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
  <<<  
 
 
  Tháng 9  
     
    Thánh Grêgoriô Cả ngày 03 tháng 9
    Thánh Phêrô Tự ngày 05 tháng 9
    Chân phước Claudio ngày 06 tháng 9
    Chân phước Frederick ngày 07 tháng 9
    Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria ngày 08 tháng 9
    Thánh Phêrô Claver ngày 09 tháng 9
    Thánh Novaliva ngày 10 tháng 9
    Thánh Gioan Kim Khẩu ngày 13 tháng 9
    Kính Thánh Giá ngày 14 tháng 9
    Kính Bảy Sự Thương Khó Đức Maria ngày 15 tháng 8
    Thánh Cornêliô và Cyprianô ngày 16 tháng 9
    Thánh Rôbertô Bellarminô ngày 17 tháng 9
    Thánh Emmanuel Triệu ngày 17 tháng 9
    Thánh Đa Minh Trạch ngày 18 tháng 9
    Thánh Januariô ngày 19 tháng 9
    Thánh Gioan Charles Tân ngày 20 tháng 9
    Thánh Matthêu Tông Đồ Thánh Sử ngày 21 tháng 9
    Thánh Phanxiô Phan và Tôma Thiện ngày 21 tháng 9
    Thánh Piô năm dấu thánh ngày 23 tháng 9
    Thánh Cosma và Damianô Tử Đạo ngày 26 tháng 9
    Thánh Vinh Sơn Đệ Phaolô ngày 27 tháng 9
    Thánh Venceslaô Tử Đạo ngày 28 tháng 9
    Tổng Lãnh Thiên Thần ngày 29 tháng 9
    Thánh Hiêronimô ngày 30 tháng 9
       
  <<<    
 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)