Bài Đọc Hằng Ngày

 

Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh  

 

BÀI ĐỌC I: Cv 13, 13-25

"Bởi dòng dõi Đavít, Thiên Chúa đã ban Đức Giêsu làm Đấng Cứu Độ".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Rời Paphô, Phaolô và các bạn vượt biển đến Perghê xứ Pamphy-lia; còn Gioan từ biệt các ngài, và trở về Giêrusalem. Hai ngài sang qua Perghê và đến Antiôkia xứ Pisiđia; ngày Sabbat, các ngài vào ngồi trong hội đường. Sau khi đọc sách luật và các tiên tri, những thủ lãnh nhà hội đường sai người đến nói với các ngài rằng: "Hỡi anh em, nếu ai trong anh em có lời khuyên bảo dân chúng, xin hãy nói".

Phaolô đứng lên, giơ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng và nói: "Hỡi người Israel và những kẻ kính sợ Thiên Chúa, hãy nghe đây. Thiên Chúa dân Israel đã chọn Tổ phụ chúng ta, Người đã thăng tiến dân Người khi họ còn cư ngụ trong nước Ai-cập và Người ra tay mạnh mẽ đưa cha ông chúng ta ra khỏi nước ấy. Trong thời gian bốn mươi năm, Người chịu đựng thói xấu họ trong hoang địa; và sau khi đã tiêu diệt bảy dân tộc trong đất Canaan, Người đã cho họ chiếm đất của các dân tộc ấy gần bốn trăm năm mươi năm; và sau đó, Người ban cho họ các thẩm phán cho đến tiên tri Samuel. Kế đó, họ xin một nhà vua và Thiên Chúa cho Saolê, con ông Cis, thuộc chi họ Bengiamin, cai trị họ bốn mươi năm. Sau khi loại bỏ Saolê, Chúa đã đặt Đavít lên làm vua dân Người, để chứng nhận điều đó, chính Người đã phán: 'Ta đã gặp được Đavít con của Giêsê, người vừa ý Ta, người sẽ thi hành mọi ý muốn của Ta'.

"Bởi dòng dõi Đavít, theo lời hứa, Thiên Chúa ban cho Israel Đức Giêsu làm Đấng Cứu Độ, Đấng mà Gioan đã báo trước khi người đến rao giảng phép rửa thống hối cho toàn dân Israel. Khi Gioan hoàn tất hành trình, ngài tuyên bố: 'Tôi không phải là người mà anh em lầm tưởng; nhưng đây, Người sẽ đến sau tôi mà tôi không đáng cởi dây giày dưới chân Người' ". Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 88, 2-3. 21- 22. 25 và 27

Đáp: Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời (c. 2a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời; qua mọi thế hệ, miệng con loan truyền lòng trung thành Chúa. Vì Ngài đã phán: "Tình thương của Ta đứng vững muôn đời", trên cõi trời cao, Ngài thiết lập lòng trung tín. - Đáp.

2) Ta đã gặp Đavít là tôi tớ của Ta. Ta đã xức dầu thánh của Ta cho người, để tay Ta bang trợ người luôn mãi, và cánh tay Ta củng cố thân danh người. - Đáp.

3) Thành tín và ân sủng của Ta hằng ở với người, và nhân danh Ta, sức mạnh người tăng thêm mãi. Chính người sẽ thưa cùng Ta: "Chúa là Cha con, là Thiên Chúa và Tảng Đá cứu độ của con". - Đáp.

ALLELUIA: Mt 28, 19 và 20

Alleluia, alleluia! - Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 13, 16-20

"Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông: "Thật, Thầy bảo thật các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ, kẻ được sai không trọng hơn đấng đã sai mình. Nếu các con biết điều đó mà thực hành thì có phúc. Thầy không nói về tất cả các con, vì Thầy biết những kẻ Thầy đã chọn, nhưng lời Thánh Kinh sau đây phải được ứng nghiệm: Chính kẻ ăn bánh của Ta sẽ giơ gót lên đạp Ta. Thầy nói điều đó với các con ngay từ bây giờ, trước khi sự việc xảy đến, để một khi xảy đến, các con tin rằng: Thầy là ai. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón nhận Đấng đã sai Thầy". Đó là lời Chúa.

 

5 phút suy niệm  2016

 5 phút suy niệm:                                   THỨ NĂM TUẦN 4 PS
Ga 13,16-20
TIN LÀ TIẾP NHẬN
“Thầy nói với anh em… để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu. Ai tiếp đón Thầy là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.”(Ga 13,19-20)
Suy niệm: Trong Tin Mừng theo thánh Gioan, chữ “tin” không phải là một khái niệm lý thuyết mà là một hành động. Tin là tiếp nhận Đấng mà Thiên Chúa sai đến cũng như những lời Đấng ấy truyền dạy. Trong khung cảnh Tin Mừng hôm nay, hành động “tin” là chấp nhận mang lấy thân phận của Đức Ki-tô. Thật vậy, “tôi tớ không lớn hơn chủ”: Thầy bị bạc đãi thì môn đệ cũng bị bạc đãi, Thầy phải chịu khổ nạn thì môn đệ cũng phải “vác thập giá mình hằng ngày mà theo Thầy” (Lc 9,23). Chính nhờ việc chung chia thân phận với Đức Ki-tô mà người môn đệ cũng sẽ được chung phần vinh quang với Ngài nơi Chúa Cha vì: Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy” (Ga 13,20). Đón nhận Đức Ki-tô, “Dung Mạo của Lòng Thương Xót” chính là đón nhận Chúa Cha, Đấng Thương Xót”.
Mời Bạn: Món quà tặng lớn nhất của Thiên Chúa tặng ban cho loài người đó là chính Người Con Một; và thái độ đáp lại tốt nhất của con người là tin, là đón nhận món quà đó. Chính thái độ tiếp nhận này làm thay đổi tận căn cuộc sống của người nhận, vì “ai tin vào Con của Người, thì không phải chết, nhưng được sống muôn đời” (x. Ga 3,16-17). Thật diễm phúc khi bạn tin, khi bạn tiếp nhận một món quà vô giá như vậy.
Sống Lời Chúa: Thưa với Chúa: “Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin cho con.”
Cầu nguyện:Lạy Chúa Giêsu, Chúa mở đường dẫn chúng con về nhà Cha khi Chúa phục sinh. Xin ban cho chúng con đức tin để chúng con hân hoan dấn bước trên con đường Chúa vạch ra.

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng Tỉnh Dòng) - web@dongcong.net (webmaster)